Tin hoạt động

Khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày tạo : 13/08/2020

Ngày 14/8/2020 tại Hà Nội đã khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa VIII cùng 198 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.800 đảng viên của 45 Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng. Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 

Đồng chí Lê Quang Hùng, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa VIII trình bày Báo cáo chính trị của Đại hội

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết thống nhất, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể Cấp ủy cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Xây dựng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tích cực phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng, lãnh đạo, chỉ đạo các khối đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng khối cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp tư vấn, cụ thể:

Cán bộ, đảng viên khối cơ quan quản lý nhà nước đã tham gia tích cực nghiên cứu, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng theo hướng phủ kín các lĩnh vực hoạt động, phân cấp mạnh, xác định rõ quyền và trách nhiệm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Giai đoạn 2015-2020, Bộ Xây dựng đã chủ trì soạn thảo, ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành 125 văn bản quy phạm pháp luật (02 luật của Quốc hội, 01 nghị quyết của UBTVQH, 27 nghị định của Chính phủ, 03 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 95 thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, trong đó có 03 thông tư liên tịch) và 27 Đề án.

Cán bộ, đảng viên, viên chức khối các đơn vị sự nghiệp tích cực phấn đấu hoàn thành nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ; tham gia soạn thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước của Ngành. Các đơn vị khối khoa học công nghệ đang từng bước đổi mới cơ chế tài chính, thực hiện kinh phí tự chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; chủ động tham gia vào công tác phục vụ quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu để thực hiện cơ chế tự chủ. Các đơn vị khối y tế làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động. Các đơn vị thuộc khối thông tin, báo, tạp chí, xuất bản thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và có nhiều chuyển biến tích cực, phản ánh hoạt động của ngành trên các lĩnh vực.

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành Xây dựng đã được củng cố và hoạt động hiệu quả, hoàn thành chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra được giao và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được tập trung giải quyết; xử lý dứt điểm nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài góp phần ổn định an ninh trật tự, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ triển khai học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện có hiệu quả; tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQ/ĐU “về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay” với 8 nhóm tiêu chí cụ thể nhằm tăng cường tính tiên phong, gương mẫu và xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, nhấn mạnh việc xây dựng văn hóa nêu gương trong từng cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị: Trên cơ sở kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Quy định 08 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định 101 của Ban Bí thư; Quy định số 55 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Toàn cảnh Đại hội

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW từng năm và triển khai cụ thể tới các Đảng; Chi bộ trực thuộc. Trên cơ sở đó, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện bảo đảm sát nội dung, yêu cầu của Trung ương, Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ Xây dựng. Đảng ủy Bộ ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, Đảng viên Đảng bộ Bộ Xây dựng. Theo đó, các đảng bộ, chi bộ căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, để cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên đơn vị mình...

Công tác bồi dưỡng, kết nạp Đảng luôn được các cấp ủy đảng coi trọng, đặc biệt về chất l­ượng khi xem xét các đối tư­ợng kết nạp Đảng. Đối tư­ợng đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nữ cán bộ công chức viên chức lao động luôn được quan tâm. Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quyết định 451 quần chúng kết nạp đảng, trong đó đảng viên mới được kết nạp trong độ tuổi thanh niên là 72%; công nhận chính thức 546 đảng viên dự bị; làm thủ tục tiếp nhận 250 đồng chí; chuyển sinh hoạt đảng cho 543 đồng chí. Tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho 52 đồng chí và phát 423 thẻ Đảng viên.

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính được quan tâm chú trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Bộ. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Đảng bộ Bộ Xây dựng cũng đã có bước chuyển biến rõ rệt, đi vào thực chất và hiệu quả. Những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng trong 5 năm qua đã có đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới cần sớm ban hành Chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết của Đại hội; đề ra giải pháp và kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

Tại đại hội, các Đại biểu đã trình bày tham luận, bày tỏ sự nhất trí cao với báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 24 đồng chí; bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được Đại hội tín nhiệm giới thiệu và được bầu giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nguồn: Bộ Xây dựng

Các tin liên quan