Giới thiệu

Lịch sử phát triển Viện Khoa học công nghệ xây dựng

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng trực thuộc Bộ Kiến trúc được thành lập ngày 18/11/1963, có chức năng chủ yếu là thí nghiệm kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng. ... Chi tiết

Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành Xây dựng. ... Chi tiết

Cơ cấu tổ chức

Viện Khoa học công nghệ xây dựng thành lập năm 1963, là cơ quan nghiên cứu, triển khai và ứng dụng công nghệ xây dựng ... Chi tiết