Chức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Ngày tạo : 03/07/2018

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành Xây dựng.

Theo Quyết định số 98/QĐ-BXD ngày 25/01/2018, giấy phép đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế tổ chức khoa học và công nghệ, mã số doanh nghiệp 0100408233 ngày 23/03/2015 và chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số đăng ký A-735, Viện Khoa học công nghệ xây dựng có các chức năng nhiệm vụ sau:

Nghiên cứu khoa học, công nghệ, biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn;
Phục vụ công tác quản lý Nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành Xây dựng và tại các công trình quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia;

Tư vấn xây dựng; lập dự án đầu tư, khảo sát địa chất, môi trường, lập hệ thống mốc, lưới phục vụ thiết kế, thi công, khai thác công trình; thiết kế, thẩm tra thiết kế và tổng dự toán công trình xây dựng; tư vấn đấu thầu, quản lý dự án, giám sát chất lượng xây lắp công trình; kiểm định chất lượng vật liệu, kết cấu, thiết bị; lưới trắc địa phục vụ xây dựng; chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng, xác định nguyên nhân, thiết kế sửa chữa, khắc phục sự cố kỹ thuật, kiểm tra chất lượng nước, môi trường, hệ thống cơ điện công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị và chuyển giao thiết bị công nghệ xây dựng; Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Chứng nhận hợp chuẩn, thử nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu, hóa phẩm xây dựng; Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm xây dựng;

Thi công xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo công trình; trùng tu, bảo tồn công trình di tích, công trình kiến trúc cổ;
Đào tạo và cấp bằng tiến sỹ kỹ thuât, trưởng phòng thí nghiệm, thí nghiệm viên, kiểm định viên, tư vấn giám sát chất lượng, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ xây dựng và tiêu chuẩn hóa xây dựng, các chuyên đề kỹ thuật và hợp tác quốc tế các lĩnh vực khoa học công nghệ xây dựng;
Là tổ chức kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá dùng cho công trình xây dựng. 

Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Các tin liên quan