Văn bản mới

Thông tư ban hành định mức xây dựng

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số: 16/VBHN-BXD ngày 31/12/2020 ban hành định mức xây dựng. ... Chi tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng

Quốc hội ban hành Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng. ... Chi tiết

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng. ... Chi tiết

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06 : 2020/BXD. ... Chi tiết

Công khai Quyết toán ngân sách năm 2018 và công khai dự toán ngân sách năm 2019

Ngày 24/02/2020, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng ký Quyết định số 230/QĐ-VKH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và Quyết định số 231/QĐ-VKH về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019. ... Chi tiết