Văn bản mới

Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải

Ngày tạo : 28/06/2024

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chính phủ ban hành Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải.

Nghị định gồm: Chương 1: Những Quy định chung; Chương 2: Đầu tư phát triển hệ thống thoát nước; Chương 3: Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước; Chương 4: Đấu nối hệ thống thoát nước; chương V: giá dịch vụ thoát nước;…

Số 02/VBHN-BXD ngày 17 tháng 5 năm 2024.

Các tin liên quan