Văn bản mới

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày tạo : 28/04/2020

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 6/4/2020 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06 : 2020/BXD.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 và thay thế Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, mã số QCVN 06: 2010/BXD.           

 

Các tin liên quan