Tin hoạt động

Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng “Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới”

Ngày tạo : 13/03/2022

Ngày 09/03/2022, Viện KHCN Xây dựng tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng “Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới”, mã số: TC24-20, Phó Viện trưởng Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng.

 

Toàn cảnh Hội đồng

 

Bê tông là vật liệu xây dựng chính được sử dụng để thi công các công trình xây dựng cơ sở vật chất, các công trình công nghiệp và nhà cao tầng ở Việt Nam. Lựa chọn thành phần hỗn hợp bê tông đúng trên cơ sở vật liệu sử dụng cho phép đảm bảo hỗn hợp bê tông có các tính chất công nghệ phù hợp với công nghệ thi công, bê tông được đầm chặt và đạt các yêu cầu kỹ thuật và tính năng sử dụng được thiết kế qui định. Các quốc gia khác nhau với các hệ thống tiêu chuẩn khác nhau có quan điểm và cách thức lựa chọn thành phần bê tông khác nhau. Đề tài “Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới” được thực hiện hài hòa với hệ thống tiêu chuẩn theo định hướng mới là cần thiết.

Sản phẩm đề tài gồm Dự thảo tiêu chuẩn TCVN xxxxx:20xx Lựa chọn thành phần bê tông, Thuyết minh tiêu chuẩn và Báo cáo tổng kết.

Báo cáo tổng kết gồm 9 mục và một Phụ lục tham khảo: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ, định nghĩa; Qui định chung; Lựa chọn thành phần định hướng; Thí nghiệm và điều chỉnh thành phần; Lựa chọn thành phần bê tông với phụ gia hóa học; Lựa chọn thành phần bê tông tro bay; Báo cáo thử nghiệm và Phụ lục A. Báo cáo đã thực hiện được các nội dung yêu cầu: tổng quan tình hình chỉ dẫn kỹ thuật và tiêu chuẩn về lựa chọn thành phần bê tông trên thế giới và trong nước; nghiên cứu cơ sở khoa học về vật liệu và các tương quan của vật liệu và thành phần đến tính chất của bê tông; trình bày và phân tích rõ nội dung của phương pháp chọn thành phần bê tông theo tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật của Anh Quốc; đề xuất các điều chỉnh cần thiết so với tài liệu gốc trong biên soạn TCVN về chọn thành phần hỗn hợp bê tông thường; đưa ra một số khảo sát thực nghiệm với vật liệu địa phương.

Dự thảo TCVN “Bê tông - Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới” được xây dựng dựa trên cơ sở tham khảo “Design of normal concrete mixes” của Anh và là một lựa chọn mới ngoài các tài liệu kỹ thuật và tiêu chuẩn quốc gia về lựa chọn thành phần hỗn hợp bê tông đã được biên soạn và công bố. Dự thảo này nằm trong quá trình đồng bộ hóa hệ thống TCVN về lĩnhvực xây dựng theo định hướng mới. 

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với tính cấp thiết của đề tài đồng thời đánh ghi nhận những nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ theo đề cương được phê duyệt và đồng ý nghiệm thu đề tài

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thanh Bình tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng đánh giá nội dung đề tài đã bám sát đề cương, có tính thực tiễn, hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đề ra, kiến nghị tổ chức hướng dẫn thực hành thiết kế cấp phối bê tông theo định hướng mới.

 

Các tin liên quan