Tin hoạt động

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Ngày tạo : 30/07/2022

Ngày 29/7/2021, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các phòng chức năng, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn và Bí thư Đoàn Thanh niên Viện.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Nguyễn Thị Thùy Vân báo cáo sơ kết kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Theo báo cáo, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và biến động giá vật liệu xây dựng nhưng Đảng ủy, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo quyết tâm trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật với mục tiêu chính là hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ giao; công tác sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch 2022. Một số kết quả cụ thể: Về công tác nghiên cứu khoa học: Viện thực hiện tổng số 60 nhiệm vụ KHCN (06 Quy chuẩn, 44 Tiêu chuẩn; 10 đề tài) với tổng kinh phí NSNN cấp (tạm tính) cho năm 2022 là 9.650 trđ, trong đó phần lớn là đề tài nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, quan trọng đối với Ngành như: Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng giai đoạn 2021- 2030; QCVN 02:2022/BXD; QCVN 03:20XX/BXD; QCVN 04:20XX/BXD; soát xét QCVN 06:2021/BXD; các tiêu chuẩn 2737, 9386, 5574, 5575, 10304...; Về công tác Phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Ngành, Viện đã thực hiện hơn 90 lượt nhiệm vụ; giải quyết một số vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội cho Bộ, Ngành như vấn đề động đất ở Kom Tum, giải đáp thắc mắc về vấn đề thiết kế, thi công nghiệm thu công trình áp dụng  QCVN 06 của các tổ chức cá nhân trong cả nước; các vấn đề kỹ thuật các công trình có ý nghĩa chính trị quan trọng, Các vấn đề kỹ thuật các công trình lớn, Khảo sát, trưng cầu giám định, Trả lời các Bộ, Ngành và các địa phương các vấn đề về tiêu chuẩn, quy chuẩn và các vấn đề khác. Hội nghị, Hội thảo, hợp tác trong nước, quốc tế, Viện tiếp tục duy trì các hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các Tổ chức lớn từ nhiều nước trên thế giới qua hình thức tổ chức, tham gia họp, hội thảo online.

Về Hoạt động triển khai tiến bộ kỹ thuật, toàn Viện đã ký 396,83 tỷ đồng, bằng 88% so với giá trị ký năm 2021 và bằng 76% kế hoạch năm 2022, trong đó có một số loại hợp đồng chiếm tỷ trọng lớn như: Khảo sát, thí nghiệm; Thi công sửa chữa chấm thấm trùng tu di tích; Thiết kế, thẩm tra; Tư vấn giám sát.  Về công tác đầu tư phát triển Viện tiếp tục được đầu tư xây dựng theo đúng các quy định của Nhà nước và quy chế của Viện,…

Phát huy kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, Viện đề ra giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 như: Công tác phục vụ quản lý nhà nước của Ngành luôn được ưu tiên hàng đầu, thực hiện tốt, kịp thời các nhiệm vụ Bộ giao gồm: Hoàn thành công tác nghiệm thu bàn giao công trình Nhà Quốc Hội Lào, Dự án Phân giới cắm mốc; Luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất do Bộ Xây dựng giao. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ cần thực hiện tốt theo tiến độ yêu cầu, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho các Dự thảo QC, TC,… Công tác triển khai tiến bộ kỹ thuật - sản xuất kinh doanh, Lãnh đạo Viện, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể VCNLĐ nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, sáng tạo để biến khó khăn thành cơ hội, nâng cao khả năng cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đạt và vượt kế hoạch 2022; các công tác khác thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Cũng tại Hội nghị, Trưởng các đơn vị trực thuộc Viện, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên đã báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị, tổ chức trong 6 tháng đầu năm, phương hướng kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2022, những khó khăn vướng mắc và một số kiến nghị giải pháp thực hiện.

 

Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Viện trưởng Nguyễn Hồng Hải biểu dương những cố gắng của tập thể Lãnh đạo Viện, các cán bộ chủ chốt và toàn thể VCNLĐ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Viện trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng Viện cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm như: một số nhiệm vụ lớn Bộ giao đặc biệt là nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước và nghiên cứu khoa học. Đây là hai nhiệm vụ quan trọng tạo nên sự khác biệt so với các đơn vị trực thuộc Bộ, do đó Viện cần phải thực hiện tốt chức năng này. Đối với nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước: các đơn vị tham gia công trình nhà quốc hội Lào cần chú ý thực hiện tốt; các nội dung chỉ đạo của Bộ đến công tác động đất, phòng chống thiên tai, giám định,… Các đề tài quy chuẩn, tiêu chuẩn cần thực hiện đảm bảo theo đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Một số công tác khác cần thực hiện như: đầu tư trang thiết bị; cơ sở vật chất; công tác chuyển đổi số, rà soát cơ cấu tổ chức lại một số đơn vị theo hướng chuyên môn hóa, tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của các Trưởng đơn vị… phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch năm 2022./.

 

Các tin liên quan