Tin hoạt động

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhà xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng động đất ở Việt Nam bằng phương pháp Monte - Carlo cải tiến”

Ngày tạo : 08/09/2021

Luận án “Nghiên cứu sự làm việc của kết cấu nhà xây dựng trong vùng chịu ảnh hưởng động đất ở Việt Nam bằng phương pháp Monte - Carlo cải tiến” của Nghiên cứu sinh Vũ Trọng Huy, chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng, mã số: 9580201. Luận án được trình bày trong 04 Chương chính cùng phần Mở đầu, Kết luận.  

Luận án nghiên cứu nhận diện, phân loại và số hóa các tham số mờ của tiêu chuẩn thiết kế công trình chịu động đất TCVN 9386:2012, chuẩn bị đầu vào cho việc áp dụng phương pháp Monte – Carlo cải tiến; hoàn thiện và áp dụng trong tính toán kết cấu nhà chịu động đất; và khảo sát trên một số công trình nhà cao tầng và thấp tầng chịu động đất. Những đóng góp khoa học mới của luận án như: Nhận diện, phân loại các tham số mờ trong tiêu chuẩn TCVN 9386:2012; Số hóa các tham số mờ bằng cách mờ hóa và biến đổi tương đương về định lượng giữa tham số mờ và các tham số khác; Bổ sung và hoàn thiện thuật toán phân tích mờ kết cấu để tính toán kết cấu nhà chịu động đất có chứa 3 loại tham số: tất định, ngẫu nhiên và mờ; Tính toán theo thuật toán đề nghị và với thuật toán tất định truyền thống cho một số công trình tại các vùng khác nhau ở Việt Nam để so sánh, đánh giá và kiến nghị.

Toàn văn luận án.

Các tin liên quan