Tin hoạt động

Nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải I để sản xuất bê tông tại khu vực phía Nam. Mã số RD 114-16TX

Ngày tạo : 22/01/2019

Việc sử dụng tro, xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng là phù hợp với đề án tro xỉ của Chính phủ, nhằm mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất và tài nguyên khoáng sản.

Hiện nay, nhu cầu sử dụng bê tông thương phẩm khu vực phía Nam là rất lớn, tùy theo lượng tro bay thay thế xi măng, ước tính có thể dùng đến 4-5 triệu tấn tro bay/năm. Trong khi đó, Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải thải ra lượng tro bay ước tính khoảng 4 triệu tấn tro bay/năm, có thể đủ cung cấp tro bay cho các trạm bê tông thương phẩm ở Miền Nam. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hoàn thiện và chuyển giao công nghệ sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải tại các trạm trộn khu vực phía Nam là hết sức cần thiết.  

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện do TS. Nguyễn Thanh Bình -  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng làm chủ tịch Hội đồng đã nghiệm thu kết quả đề tài do ThS. Uông Hồng Sơn chủ trì với 02 sản phẩm chính là báo cáo tổng kết đề tài và hướng dẫn kỹ thuật:

Một số nội dung chính của báo cáo cáo tổng kết đề tài:

Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và sử dụng tro nhiệt điện trong sản xuất bê tông trên thế giới và ở Việt Nam.

Chương 2. Khảo sát, đánh giá nguồn nguyên liệu tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1.

Chương 3. Nghiên cứu xác định các tính chất của tro Duyên Hải 1 và các vật liệu sử dụng chế tạo bê tông khu vực phía Nam.

Chương 4. Nghiên cứu xác định các tính chất của hỗn hợp chất kết dính xi măng - tro và lượng dùng tro hợp lý.

Chương 5. Nghiên cứu ảnh hưởng của tro bay Duyên Hải 1 tới các tính chất của bê tông cấp độ bền b20 ÷ b40.

Chương 6. Nghiên cứu sử dụng tro để sản xuất bê tông tại trạm trộn bê tông thương phẩm.

Chương 7. Nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền công nghệ sản xuất bê tông sử dụng tro bay.

Chương 8. Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông cấp độ bền đến b40 sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1.

Chương 9. Kết luận.

Một số nội dung chính của hướng dẫn kỹ thuật: Thiết kế cấp phối bê tông nặng sử dụng tro bay nhiệt điện Duyên Hải 1: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Các qui định chung; Tính toán thành phần bê tông cơ sở và các thành phần định hướng; Thí nghiệm kiểm tra và hiệu chỉnh thành phần; Chọn thành phần bê tông danh định; Nguyên tắc hiệu chỉnh thành phần bê tông.

Nhóm đề tài đã hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu của Hợp đồng. Các thí nghiệm và nghiên cứu được thực hiện công phu, bài bản, kết quả thu được phù hợp với quy luật chung và có độ tin cậy.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu kết quả đề tài, chủ trì đề tài tiếp thu các ý kiến Hội đồng để hoàn thiện sản phẩm nộp Viện để trình HĐKH Bộ.

Các tin liên quan