Tin hoạt động

Tổng kết công nghệ: Quy trình, kỹ thuật kích nâng chuyển công trình di tích trong công tác bảo tồn di tích kiến trúc

Ngày tạo : 15/07/2015

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.

Thực hiện chủ trương của Viện trưởng trong việc đào tạo cán bộ trẻ và tổng kết các công nghệ tiên tiến do Viện trực tiếp tham gia thiết kế trong hoạt động tư vấn để làm cơ sở cho việc phổ biến công nghệ phục vụ QLNN của Ngành, các đề tài này là cần thiết và đã được Viện trưởng phê duyệt.
Ngày 22/8/2011, Hội đồng KHCN chuyên ngành Viện đã nghiệm thu dự thảo tổng kết công nghệ quy trình, kỹ thuật kích nâng chuyển công trình di tích trong công tác bảo tồn di tích kiến trúc với một số nội dung chính sau:
- Một số công trình đã thực hiện:
+ Tính chất đặc thù của công trình di tích;
+ Kích nâng di tích tháp Chămpa Mỹ Khánh;
+ Kích chuyển tường thành trong dự án tu bổ di tích Lầu Tứ phương Vô sự;
+ Kích nâng Tam quan đình Lỗ Giáng.
- Tổng quan quy trình kỹ thuật:
+ Nguyên tắc và mô hình tính;
+ Tính toán kích nâng dịch chuyển;
+ Quy trình thực hiện.
- Kết luận và những kiến nghị.
Và một số phụ lục, hình ảnh mô tả quá trình thực hiện.
Hội đồng đánh giá cao chất lượng và kiến thức tập hợp trong báo cáo, các tác giả đã có nhiều kinh nghiệm qua việc trực tiếp triển khai công việc tại một số công trình cụ thể.
Nội dung của đề tài sẽ được tiếp thu chỉnh sửa nộp Viện trong tháng 9/2011.

Các tin liên quan