Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222-1/2020VKH

Ngày tạo : 25/01/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh HAMACO

Phù hợp:

TCVN 6260:2020

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/01/2022 đến 07/02/2023

Các tin liên quan