Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 021/2021VKH

Ngày tạo : 13/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 021/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông bột trộn sẵn UHPC

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Phù hợp:

NF-P18-470:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

02/3/2023

Các tin liên quan