Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 101/2023VKH, sản phẩm: Tro xỉ tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 13/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 101/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH Đức Minh

Địa chỉ:

KCN Khai Quang, thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam.

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

13/6/2023 đến 12/6/2024

 

Các tin liên quan