Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 147/2022VKH, sản phẩm: Hỗn hợp bùn khô từ hệ thống xử lý nước thải - tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng

Ngày tạo : 08/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 147/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp bùn khô từ hệ thống xử lý nước thải - tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 01 bùn khô - 05 tro xỉ đốt than.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

08/12/2022 đến 07/12/2023

 

Các tin liên quan