Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 072-2/2023VKH, sản phẩm: Hỗn hợp chất thải xây dựng (mã chất thải 11.01.01) + tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 05 chất thải xây dựng - 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 07/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 072-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp chất thải xây dựng (mã chất thải 11.01.05) + tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 05 chất thải xây dựng - 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

08/5/2023 đến 07/5/2024

 

 

Các tin liên quan