Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 156-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ngày tạo : 29/11/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 156-2/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - Chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần

Phù hợp:

TCVN 8825:2011

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/11/2022 đến 25/11/2023

 

Các tin liên quan