Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 159/2022VKH-1, sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Ngày tạo : 07/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 159/2022VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Trường Danh - Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng Trường Danh

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

19/4/2024 đến 19/4/2025

 

Các tin liên quan