Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 003/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Ngày tạo : 26/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 003/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH bê tông tấn thịnh Hậu Giang

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/3/2023 đến ngày 23/3/2024

 

Các tin liên quan