Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 217-3/2022VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: tro bay làm phụ gia đầy cho bê tông đầm lăn

Ngày tạo : 16/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 217-3/2022VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay làm phụ gia đầy cho bê tông đầm lăn

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Sơn Động -TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 8825:2011

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

07/02/2023 đến 06/02/2026

 

Các tin liên quan