Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 159/2022VKH, sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Ngày tạo : 21/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 159/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Chi nhánh Công ty Cổ phần Trường Danh - Nhà máy sản xuất Vật liệu xây dựng Trường Danh

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

20/4/2023 đến 20/4/2024

 

Các tin liên quan