Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 032-3/2022VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 11/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 032-3/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/4/2022 đến 07/4/2025

 

Các tin liên quan