Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 210/2021VKH

Ngày tạo : 16/11/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 210/2021VKH

 

Chứng nhận sản phẩm:

Song chắn rác

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nhật Anh

Phù hợp:

TCVN 10333-3:2014

Chứng nhận:

Theo phương thức 5

Hiệu lực:

04/11/2021 đến 04/11/2022

 

Các tin liên quan