Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 021/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Bê tông bột trộn sẵn UHPC mã hiệu: UHPC(C)-125/7,5; UHPC(C)-135/8; UHPC(C)-145/9; UHPC(C)-155/10; UHPC(C)-165/10,5; UHPC(C)-175/11; UHPC(P)-125/3,5 và UHPC(P)-135/4.

Ngày tạo : 27/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 021/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông bột trộn sẵn UHPC mã hiệu: UHPC(C)-125/7,5; UHPC(C)-135/8; UHPC(C)-145/9; UHPC(C)-155/10; UHPC(C)-165/10,5; UHPC(C)-175/11; UHPC(P)-125/3,5 và UHPC(P)-135/4.

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần sáng tạo và chuyển giao công nghệ Việt Nam

Phù hợp:

NF-P18-470:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

từ 03/3/2023 đến 02/3/2024

 

 

Các tin liên quan