Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 029-3/2022VKH, sản phẩm: Cửa sổ và cửa đi bằng nhựa hệ Asiawindow

Ngày tạo : 11/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 029-3/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cửa sổ và cửa đi bằng nhựa hệ Asiawindow

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần EUROWINDOW

Phù hợp:

TCVN 7451:2004

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

01/4/2022 đến 31/3/2022

 

Các tin liên quan