Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 232-1/2021VKH

Ngày tạo : 30/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 232-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông tự chèn

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Thuận Phát Thành

Phù hợp:

TCVN 6476:1999

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/12/2021 đến 05/12/2022

 

Các tin liên quan