Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 023/2022VKH, sản phẩm: Gạch gốm ốp lát ép bán khô có men

Ngày tạo : 22/03/2022

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 023/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (500x500) mm, (600x600) mm, (600x300) mm, (600x600) mm, (400x400) mm, (600300) mm, (500x500) mm

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Gạch Đông Nam Á.

Phù hợp:

phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD.

Hiệu lực:

từ 21/03/2022 đến 20/03/2025

Các tin liên quan