Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 040/2020VKH, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 27/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 040/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH vật liệu xây dựng Vinh Vinh

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/3/2022 đến 23/3/2023

 

Các tin liên quan