Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 161/2022VKH, sản phẩm: Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Ngày tạo : 15/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 161/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ống cống bê tông cốt thép thoát nước

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Quang Sơn

Phù hợp:

TCVN 9113:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

24/8/2022 đến 24/8/2023

 

Các tin liên quan