Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 010-1/2024VKH, sản phẩm: xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 VÀ PCB 50

Ngày tạo : 22/02/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 010-1/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 30, PCB 40 VÀ PCB 50.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh HAMACO.

Địa chỉ:

KCN Sông Hậu - Giai đoạn 1, xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 6260:2020.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 08 tháng 02 năm 2024 đến ngày 07 tháng 02 năm 2027.

(Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần đánh giá giám sát vào tháng 01/2025 và 01/2026)

 

Các tin liên quan