Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 079-3/2021VKH-2, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 08/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 079-3/2021VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Mạnh Tiến Đức Linh

Phù hợp:

TCVN 7744 : 2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

02/6/2023 đến 02/6/2024

 

Các tin liên quan