Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 038-2/2023VKH, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 13/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 038-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV Ngươn Hoa

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/4/2023 đến 09/4/2026

 

Các tin liên quan