Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 078/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: xỉ đáy nhiệt điện Hải Phòng 2 làm phụ gia khoáng cho xi măng

Ngày tạo : 22/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 078/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

xỉ đáy nhiệt điện Hải Phòng 2 làm phụ gia khoáng cho xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần nhiệt điện Hải Phòng

Phù hợp:

TCVN 6882:2016

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/4/2023 đến 04/4/2024

 

Các tin liên quan