Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 156-1/2020VKH

Ngày tạo : 14/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 156-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Vĩnh Tân - chi nhánh Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần

Phù hợp:

TCVN 12660:2019

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/11/2021 đến 25/11/2022

 

Các tin liên quan