Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 041-1/2020VKH-1, sản phẩm: Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Ngày tạo : 27/03/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 041-1/2020VKH-1

(Đánh giá giám sát lần 1, hiệu lực cho Giấy chứng nhận cấp lần đầu ngày 13/05/2021)

Chứng nhận sản phẩm:

Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH đầu tư và xuất nhập khẩu An Sinh

Phù hợp:

TCVN 10302:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

từ ngày 18/03/2022 đến 17/03/2023

 

Các tin liên quan