Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 226-1/2021VKH

Ngày tạo : 22/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 226-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 1

Hiệu lực:

04/12/2021đến 03/12/2022

 

Các tin liên quan