Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 079-4/2021VKH-2, sản phẩm: Bê tông - phân mác theo cường độ nén gồm: M 20, M 25, M 30, M 35, M 40

Ngày tạo : 08/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 079-4/2021VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông - phân mác theo cường độ nén gồm: M 20, M 25, M 30, M 35, M 40

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Mạnh Tiến Đức Linh

Phù hợp:

TCVN 6025:1995

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

02/6/2023 đến 02/6/2024

 

Các tin liên quan