Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 078/2021VKH

Ngày tạo : 13/12/2021

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 078/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Ngói màu xi măng ép

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Đặng Quân

Phù hợp:

JIS A 5402:2002

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/12/2021 đến 09/12/2022

 

Các tin liên quan