Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 193/2020 VKH

Ngày tạo : 04/01/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 193/2020 VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch trang trí đất sét nung

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần gạch ngói Đồng Nai

Phù hợp:

TCVN 1450:2009

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/1/2022 đến 04/1/2023

 

Các tin liên quan