Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 050/2022VKH, sản phẩm: Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Ngày tạo : 24/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 050/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại bãi chứa làm vật liệu san lấp

Đơn vị được cấp:

Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV

Phù hợp:

TCVN 12249:2018

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/4/2022 đến 21/4/2025

 

Các tin liên quan