Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 152/2024VKH

Ngày tạo : 05/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 152/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hỗn hợp chất thải xây dựng (mã chất thải 11.01.05) + tro xỉ đốt than theo tỷ lệ khối lượng: 05 chất thải xây dựng - 01 tro xỉ đốt than làm vật liệu san lấp.

Đơn vị thu gom, xử lý chất thải: 

Công ty TNHH môi trường Quý Tiến.

Địa chỉ:

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên, xã Tóc Tiên, Thị Xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Phù hợp với:

TCVN 12249:2018.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 1.

Giấy chứng nhận có giá trị:

đối với tro xỉ tại bãi chứa của của đơn vị thu gom, xử lý chất thải từ ngày 05/6/2024 đến ngày 04/6/2025.

 

Các tin liên quan