Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 047/2023VKH, sản phẩm: Bentonite Supergel

Ngày tạo : 19/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 047/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bentonite Supergel

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Miền Trung Group

Phù hợp:

TCVN 11893:2017

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/02/2023 đến 27/02/2024

 

Các tin liên quan