Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 125-1/2024VKH-1, sản phẩm: Keo dán gạch - đá

Ngày tạo : 24/04/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 125-1/2024VKH-1

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Chứng nhận sản phẩm:

Keo dán gạch - đá (Có phụ lục kèm theo)

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Tín Thành

Phù hợp:

TCVN 7899-1:2008

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 11/4/2024 đến ngày 10/4/2025

 

Các tin liên quan