Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 041-1/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Ngày tạo : 13/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 041-1/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Nhật Bản

Phù hợp:

TCVN 7239:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/4/2023 đến 21/4/2024

 

Các tin liên quan