Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 041-1/2020VKH, sản phẩm: Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Ngày tạo : 05/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 041-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Nhật Bản

Phù hợp:

TCVN 7239:2014

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/4/2022 đến 21/3/2023

Các tin liên quan