Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 071/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Ngày tạo : 17/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 071/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên bê tông HAMACO – Hậu Giang

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/4/2023 đến ngày 25/4/2024

 

Các tin liên quan