Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 228-1/2022VKH, sản phẩm: Gạch Terazo

Ngày tạo : 07/12/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 228-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Terazo

Đơn vị được cấp:

Hợp tác xã vận tải khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng số 2

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

05/12/2022 đến 05/12/2023

 

Các tin liên quan