Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 131-3/2021VKH-1, sản phẩm: Gạch Teraro

Ngày tạo : 29/08/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 131-3/2021VKH-1

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch Teraro

Đơn vị được cấp:

Doanh nghiệp tư nhân Tiến Lực

Phù hợp:

TCVN 7744 : 2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/5/2022 đến 26/5/2023

Tài liệu đính kèm

Các tin liên quan