Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 217-2/2022VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: xỉ đáy làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Ngày tạo : 05/02/2023

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 217-2/2022VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Xỉ đáy làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện Sơn Động - TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

TCVN 8825:2011

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

14/01/2023 đến 13/01/2026

 

Các tin liên quan