Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 102/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: + GẠCH TERAZO (300 x 300 x 50 mm) - GTR1-300x300x50; (400 x 400 x 30 mm) - GTR2-400x400x30

Ngày tạo : 05/06/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 102/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

+ GẠCH TERAZO (300 x 300 x 50 mm) - GTR1-300x300x50;

+ GẠCH TERAZO (400 x 400 x 30 mm) - GTR2-400x400x30.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng VINH VINH

Phù hợp:

TCVN 7744:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/5/2023 đến 21/5/2024

 

Các tin liên quan